Prejsť na navigáciu
ETP-servis / Ponuka služieb / Technické činnosti

Technické činnosti

Vašej nehnuteľnosti bude pridelený technik-správca, ktorý bude základnou kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v záležitostiach technických, prevádzkových a priamo bude zodpovedať za nasledujúcu technicko-prevádzkovú agendu.

Vykonávanie pravidelných obhliadok spravovanej nehnuteľnosti

Pridelený technik vykonáva pravidelné preventívne obhliadky spravovanej nehnuteľnosti. Vykonávajú sa buď na základe potreby konkrétnej nehnuteľnosti alebo na základe dohody správcovskej spoločnosti s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Jednoznačným zámerom vykonávania pravidelných obhliadok je zamedzenie technického chátrania a kontrola poriadku a bezpečnosti. Výsledky monitoringu sú obratom konfrontované so zástupcami vlastníkov a stanoví sa ďalší postup.

Spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby

V termíne do 30.11. bežného roka je vlastníkom predkladaný zoznam potrebných opráv a údržby na nasledujúci rok. Sú v ňom adresne pomenované nevyhnutné investičné zámery na nasledujúci rok zohľadňujúce finančné možnosti spravovanej nehnuteľnosti. Vlastníkom predkladáme aj správu o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, kde potom stručne zhodnotíme čerpanie z fondu opráv ako aj iné významné skutočnosti.

Zabezpečenie bežnej údržby, opráv a väčších investičných celkov

Bežnú údržbu, opravy a menšie remeselnícke práce zámočníckeho, murárskeho, maliarskeho, stolárskeho, vodo-inštalačného charakteru vykonávame vo vlastnej réžii prostredníctvom divízie údržby za výhodnú cenu. Zásadné rekonštrukčné resp. úzko špecializované činnosti zabezpečujeme buď z vlastnej osvedčenej databázy dodávateľov alebo prostredníctvom vlastníkov určeným dodávateľom.

Spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie jeho realizácie

Je povinnosťou správcu zabezpečovať pre spravovanú nehnuteľnosť vyššie uvedenú realizáciu revízií a odborných prehliadok. Ide o mimoriadne dôležitý moment v procese správy nehnuteľností ako pre samotných vlastníkov tak aj pre správcovskú spoločnosť. Naša spoločnosť je držiteľom špeciálneho softwéru, ktorý eviduje a upozorňuje nutnosť vykonania potrebnej revízie konkrétneho typu v konkrétnom dome. Splnením si tejto povinnosti však nemožno zabudnúť na zabezpečenie realizácie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami.

Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Servis, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.