Prejsť na navigáciu
ETP-servis / Ponuka služieb / Prevádzkové činnosti

Prevádzkové činnosti

„Bývanie bez starosti – bývanie s nami“

Z tohoto motta vyplýva zameranie našej spoločnosti v prevádzkovej oblasti. Preberieme kontrolu nad všetkými prevádzkovými procesmi, s ktorými sa vlastníci denne priamo stretávajú. S týmto súvisí aj naša vízia spočívajúca v neustálom rozširovaní spektra zabezpečovaných služieb.

Zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním a prevádzkou nehnuteľnosti (dodávka tepla, TÚV, studenej vody, plynu, el. energie, odvoz a likvidácia odpadu, kominárske práce …)

V mene vlastníkov uzatvoríme dodávateľské zmluvy na zabezpečenie prevádzky nehnuteľnosti. Na základe týchto prevádzkových zmlúv budú do nehnuteľnosti dodávané média v dohodnutom objeme, kvalite, čase a cene. Sústavnou kontrolnou činnosťou budeme vyhodnocovať, prípadne pripomienkovať kvalitu dohodnutého plnenia.

Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie

V súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami mestskej časti a v súlade s pokynmi kompetentných zamestnancov mestskej časti zabezpečíme DDD v jednotlivých spravovaných nehnuteľnostiach.

Zabezpečenie upratovania, domovníckych služieb vrátane zimnej služby

Vyššie uvedené služby zabezpečujeme nasledujúcimi spôsobmi:

  • vlastnou divíziou upratovania
  • externou upratovacou spoločnosťou
  • priamym výkonom vlastníkmi domu
Na upratovacie práce je vypracovaný pre každý dom harmonogram, v ktorom je stanovený obsah prác a ich početnosť.

Zabezpečenie strážnej, bezpečnostnej a informačnej služby

V prípade, že sa v dome vyskytli časté krádeže, resp. je tam vyššia frekvencia návštev, resp. sú tam nebytové priestory so zameraním na obchod a služby sme pripravení zabezpečiť vlastníkom strážnu, bezpečnostnú a informačnú službu.

Zabezpečenie starostlivosti o detské ihriská, zeleň, interiérové kvety, parkovacie plochy

Všade tam, kde patrí k nehnuteľnosti aj priľahlý pozemok klasifikovaný ako detské ihrisko, parkovacie plochy a pod., zabezpečíme pre tento vonkajší areál profesionálnu starostlivosť tak, aby reprezentoval nielen vlastníkov pozemku ale aj správcovskú spoločnosť.

Zabezpečenie nepretržitej 24 hod havarijnej služby

Štandardne poskytovaná služba a za minimálny poplatok na bytovú jednotku. Výhodou tejto služby je nástup na miesto havárie do 1 hodiny ako počas pracovného dňa tak aj počas večerov, víkendov a sviatkov.

Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Servis, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.