Prejsť na navigáciu
ETP-servis / Cenník služieb

Základný cenník služieb pre bytové domy bez DPH

Štandardná mesačná odmena za výkon správy

za 1 byt
Individuálne
za nebytové priestory
Individuálne
 za garáž / garážový box
Individuálne

Poplatok za: Bez DPH DPH 20% Cena
s DPH v €
1. vystavenie potvrdenia o vysporiadaní úhrad 5,83 1,17 7,00
2. vystavenie potvrdenia o veku domu 5,83 1,17 7,00
3. vystavenie a zaslanie upomienky 7,00 0,00 7,00 + vecné náklady +poštovné
4. kopírovanie dokladov – 1 strana A4 0,17 0,03 0,20 / strana
5. Anonymizácia dokumentu – 1 strana A4 2,50 0,50 3,00
6. spracovanie opravného vyúčtovania v celom dome z dôvodu na strane vlastníka za byt/NP 5,00 1,00 6,00
7. spracovanie rozúčtovania UK podľa určených meradiel tepla za byt/NP 5,00 1,00 6,00
8. mesačný poplatok za službu www.poschodoch.sk – v zmysle platného cenníka poskytovateľa služby


8. založenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v z.n.p. 850,00 170,00 1 020,00
9. zrušenie a likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov a NP v pozícii likvidátora spoločenstva 850,00 170,00 1 020,00
10. vypracovanie zmluvy, príp. dodatku k nájomnej zmluve o nájme spoločných nebytových priestorov, resp. o nájme spoločných priestorov, zariadení, častí bytového domu, príslušenstva, príp. pozemku 30,00 6,00 36,00
11. zabezpečenie vyznačenia vecného bremena, zákonného záložného práva na LV bytového domu k 1 priestoru alebo zabezpečenie výmazu vecného bremena, zákonného záložného práva na LV bytového domu k 1 priestoru 20,00 4,00 24,00
12. prihlásenie pohľadávky v rámci výkonu záložného práva do dražby, do exekučného konania 30,00 6,00 36,00
13. vyhotovenie úplného znenia zmluvy o výkone správy 40,00 8,00 48,00
14. spracovanie splátkového kalendára dlžníka 5,00 1,00 6,00
15. poplatok za druhé a ďalšie písomné hlasovanie v kalendárnom roku BD do 48 bytov /NP 50,00 10,00 60,00
16. poplatok za druhé a ďalšie písomné hlasovanie v kalendárnom roku BD od 49 bytov /NP do 99 bytov/NP 75,00 15,00 90,00
17. poplatok za druhé a ďalšie písomné hlasovanie v kalendárnom roku BD od 100 bytov /NP 125,00 25,00 150,00
18. poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov nad rámec zákona BD do 48 bytov /NP 50,00 10,00 60,00
19. poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov nad rámec zákona BD od 49 bytov /NP do 99 bytov/NP 75,00 15,00 90,00
20. poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov nad rámec zákona BD od 100 bytov /NP 125,00 25,00 150,00
21. spolupráca a účasť správcu na kontrole orgánov štátnej správy nad rámec zmluvy o výkone správy ( hodinová sadzba mimo pracovnej doby) 20,00 4,00 24,00/ 1 hod.
22. účasť na súdnom konaní zamestnanca správcu ( za 1 hodinu) 20,00 4,00 24,00/ 1 hod.
23. spracovanie podkladov k vymáhaniu nedoplatkov / postúpenie príslušnému advokátovi na súdne konanie, resp. k exekučnému konaniu 20,00 4,00 24,00

Platnosť od 15.2.2019, Schválil: JUDr. PaedDr. Jozef Malich – konateľ 

Realizácia drobných opráv a údržby

  • murárske práce
  • sklenárske práce
  • stolárske práce
  • zámočnícke práce

sú účtované sumou 8,50 €/hod
+ spotrebovaný materiál

Upratovanie

Cena je stanovená podľa početnosti úkonov a podľa počtu osobomesiacov/mesačne

Práce v interiéri

1x týždenne


zametanie schodišťa a vstupu
umývanie schodišťa a vstupu
umývanie sklenených výplní dverí vo vstupe
1x mesačne
umytie madiel na zábradlí
1x štvrťročne

umytie celého zábradlia
upratovanie garáží
1x polročneumytie otvárateľných okien
umytie dverí v celej ploche
umytie skriniek (rozv. skriňa, hydranty a pod.)
umytie garážových brán

Práce v exteriéri

vyzbieranie nečistôt v okolí domov

Havarijná služba - NON STOP 24 hodín

mesačný paušálny poplatok


v zmysle ZoVS/Byt
v zmysle ZoVS / NP
v zmysle ZoVS / garáž
realizácia prác pri haváriách
8,50 € / hod/1 prac.
dopravné
0,50 € / km
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2020 © ETP Servis, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.