Prejsť na navigáciu
ETP-servis / Ponuka služieb / Ekonomické činnosti

Ekonomické činnosti

Vašej nehnuteľnosti bude pridelený ekonóm, ktorý bude nielen kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bežných ekonomických záležitostiach, ale bude priamo zodpovedať za vedenie nasledujúcej ekonomickej agendy.

Zriadenie bankového účtu

Každá spravovaná nehnuteľnosť v správe našej spoločnosti má zriadený vlastný bankový účet. Účet je zriadený v ktorejkoľvek banke na území SR, ktorú si vlastníci vyberú. V niektorých bankách, v ktorých je to technicky možné, majú vlastníci možnosť prostredníctvom internetovej siete sledovať denné obraty na zriadenom účte. V prípade, že takáto vymoženosť technicky nie je možná, ETP Servis, s.r.o. mesačne predkladá vlastníkom kópie výpisov z bankového účtu.

Vedenie evidencie príjmov a výdavkov spravovanej nehnuteľnosti

Pre každú spravovanú nehnuteľnosť je prísne vedená evidencia príjmov ( mesačné zálohové platby vlastníkov, pripísanie úrokov zo zriadeného účtu, mimoriadne výnosy z prenájmu spoločných priestorov, zmluvné pokuty atď.) a výdavkov ( úhrady faktúr za teplo, vodu, OLO atď., opravy, údržba, revízie atď. ). Vlastníkom je mesačne príslušná evidencia predkladaná.

Vedenie evidencie neplatičov

Mimoriadne potrebná evidencia, ktorá je obdobne mesačne predkladaná vlastníkom pre potreby komplexného ekonomického poznania vlastnej nehnuteľnosti.

Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou nehnuteľnosti

Úhrada dodávateľských faktúr iba v medziach zmluvného oprávnenia resp. iba so súhlasom kompetentného zástupcu vlastníkov pri dohodnutých typoch obstarania. Kontrola termínového kalendára pre platby poistiek, daní prípadne iných splátok.

Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru

Je uskutočňované najneskôr do 31.05. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na základe Zmluvy o výkone správy. Zmluvne dohodnutý spôsob spracovania je možné zmeniť iba na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov.

Spracovanie ekonomickej časti výročnej správy o stave spoločných častí

Vlastníkom predkladáme okrem vyúčtovania služieb aj správu o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu za predchádzajúci kalendárny rok.

Ekonomické poradenstvo v oblasti správy nehnuteľností

V prípade individuálnych potrieb vlastníkov poskytujeme ekonomické poradenstvo v oblasti správy nehnuteľností bez obmedzenia, tzn. nemáme stanovené žiadne striktné úradné hodiny ani žiadne iné formálno-procesné prekážky.

Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Servis, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.