Prejsť na navigáciu
ETP-servis / Ponuka služieb / Právne a obchodné činnosti

Právne a obchodné činnosti

Včasné adresné označenie neplatiča a pružné následné úspešné inkasné konanie garantuje pre nehnuteľnosť vysokú platobnú morálku, kvalitu a pravidelnosť dodávaných služieb a istotu pri poukazovaní preplatkov z vyúčtovania služieb. Kvalifikované zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a kvalifikované posúdenia a vypracovania obchodných zmlúv týkajúcich sa nehnuteľnosti minimalizuje prípadné budúce škody.

Vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok

ETP Servis, s.r.o. pristupuje k vymáhaniu pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov a nebytových priestorov razantne a prioritne, o čom svedčí samostatná existencia úseku vymáhania pohľadávok. Vymáhanie realizujeme v rôznych metodických formách ako napr. tradičnou upomienkou, listovým upozornením, telefonickou výzvou, osobnou urgenciou, predžalobnou výzvou, podaním návrhu na súd až po zabezpečenie exekučného titulu.

Zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi

V prípade súdnych podaní zastupujeme vlastníkov pred súdmi vo všetkých veciach týkajúcich sa správy nehnuteľností pokiaľ nás k tomu splnomocnia. Vlastníkov pochopiteľne zastupujeme pri kontrole plnenia všeobecných záväzných nariadení obce kontrolnými orgánmi obce, predkladáme orgánom štátnej správy, samosprávy ako aj ostatným správnym orgánom v mene vlastníkov nehnuteľnosti vyjadrenia, posudky, stanoviská týkajúce sa spravovanej nehnuteľnosti.

Sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv

Chránime záujmy vlastníkov pred neodôvodneným obohatením resp. poškodením zo strany dodávateľov služieb a prác. Predmetné zmluvy právne pripomienkujeme v súlade s potrebami vlastníkov a súčasne kontrolujeme či písomný obsah zmluvných dohôd sa v praxi skutočne realizuje. Zistené nedostatky včas reklamačne uplatňujeme a postup krokov koordinujeme so zástupcami vlastníkov.

Poskytovanie právnej pomoci v otázkach správy nehnuteľností

Vlastníkom spracovávame právne rozbory týkajúce sa napr. neoprávneného používania spoločných priestorov, spoločných zariadení a príslušenstva spravovanej nehnuteľnosti. Vlastníkom poskytujeme právne poradenstvo v prípadných sporoch so susediacimi nehnuteľnosťami, sporoch s predchádzajúcim správcom a pod.

Vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory, vypracovanie nájomných zmlúv a zabezpečenie umiestnenia reklamných pútačov

Máme rozpracovanú mimoriadne dobrú spoluprácu s renomovanými realitnými spoločnosťami zabezpečujeme pre nehnuteľnosti obsadzovanie voľných nebytových priestorov, spoločných priestorov, parkovacích státí a pozemkov. V spolupráci s reklamnými agentúrami zabezpečujeme umiestnenie reklamných pútačov na nehnuteľnosti s vhodnou polohou za výhodných komerčných podmienok.

Na základe požiadaviek klienta sme schopní zabezpečiť aj iné nadštandardné služby.

Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Servis, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.